Dr. Birendra Kumar Bhattacharyya

Organized by Dr. Birendra Kumar Bhattacharyya Memorial Trust

A+ A- A

Our Donors(Individual)

Sl. No Individuals Amount(Rs)
1 Dr Anuradha Barthakur 20,000/
2 Mrs Juri Bhattacharyya 15,000/
3 Sri Nalinidhar Bhattacharyya 14,000/
4 Dr Shankar Parashar 10,000/
5 Mr Arindam Bhattacharyya 6,000/
6 Mrs Rashna Yadav 5,000/
7 Mr Mahendra Yadav 5,000/
8 Dr Rajib Bhattacharyya 5,000/
9 Dr Mukul Sarma 5,000/
10 Mr Sushanta Bhattacharyya 5,000/
11 Mr Siddhartha Bhattacharyya 5,000/
12 Mrs Eva Barthakur Bhattacharyya 5,000/
13 Mr Dilip Kumar barua 3,000/
14 Dr Madhurjyojit Chakravarty 3,000/
15 Mrs Ila Barthakur 2,000/
16 Mr Dipak Goswami 2,000/
17 Dr D P Goswami 2,000/
18 Mr Ratul Goswami 2,000/
19 Mrs Runu Goswami 2,000/
20 Mr Ranjit Bhattacharyya 2,000/
21 Mrs Deepa Goswami 2,000/
22 Mr Biplob Barua 2,000/
23 Mr Simanta Bhattacharyya 2,000/
24 Mr Sailendra Kr Bhattacharyya 2,000/
25 Mr Bijoy Goswami 2,000/
26 Mr Bikash Goswami 2,000/
27 Ranjit Sarma 2,000/-
28 Mr Deben Sarma 1,001/
29 Mrs Bharati Thakur 1,000/